Voorwaarden

AMACOM bemiddelt op werving & selectie, detachering en interim/freelance basis. 

1) NO CURE NO PAY
AMACOM bemiddelt personeel op basis van no cure no pay. Dit houdt in dat AMACOM alleen kosten in rekening brengt bij een succesvolle bemiddeling. 
 
2) WERVING & SELECTIE
AMACOM hanteert een bemiddelingsfee van 22% genomen over het bruto jaarsalaris van de betreffende kandidaat, inclusief 8% vakantietoeslag en vaste emolumenten zoals een 13e maand e.d., exclusief B.T.W. De helft wordt gefactureerd bij aanvang van de werkzaamheden van de kandidaat, de 2e helft na afloop van de wettelijke proeftijd/indien er geen proeftijd is afgesproken hanteren wij één maand. Afhankelijk van de zwaarte van de functie en of er sprake is van exclusiviteit (zie punt 6), is een fixed fee bespreekbaar. 
*Wanneer een kandidaat door de opdrachtgevers zelf wordt gevonden in de kandidatenbank hanteert AMACOM een fee van 15%. 
 
3) GARANTIE
Per positie brengt AMACOM 1 fee in rekening. Mocht de kandidaat, ondanks dat AMACOM de selectie zeer zorgvuldig bewaakt, in de proeftijd opzeggen of niet voldoende functioneren, dan vervalt de 2e helft van de fee. AMACOM start een nieuwe wervingsprocedure voor een nieuwe/vervangende kandidaat. Pas nadat deze (2e) kandidaat de proeftijd succesvol heeft doorlopen, brengen wij de 2e helft van de fee in rekening. Indien er wordt opgezegd i.v.m. veranderingen binnen de organisatie (zoals reorganisatie, functiewijzigingen) die los staan van het wervingsproces of het functioneren van de kandidaat, dan is de garantieregeling niet van toepassing en zal de volledige fee worden betaald. 
 
4) BETALINGSVOORWAARDEN
AMACOM hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. 
 
5) DETACHERING/FREELANCE/INTERIM
Het uurtarief verschilt per kandidaat en functie en wordt vooraf aangegeven, ook de bemiddelingsfee van AMACOM wordt vooraf aangegeven. Bij detachering kan na een detacheringperiode van zes maanden (op fulltime basis) de kandidaat via AMACOM een dienstverband worden aangeboden zonder verdere overnamekosten. Na drie maanden kan de kandidaat een dienstverband worden aangeboden door middel van betaling van een afkoopfee van 11%, genomen over het bruto jaarsalaris, inclusief 8% vakantietoeslag en vaste emolumenten zoals een 13e maand. Wat betreft interim/freelance: wij hanteren een opslag van € 10,- per uur gedurende een periode van een jaar (op fulltime basis).
 
6) EXCLUSIVITEIT
AMACOM biedt de mogelijkheid voor exclusieve of niet exclusieve werving: Exclusieve werving Bij exclusieve werving zal AMACOM een wervingscampagne opstarten waarbij de opdrachtgever bij naam wordt genoemd. De opdrachtgever zal zich daarom onthouden van het zelfstandig of via derden invullen van de vacature. Indien de opdrachtgever gedurende de exclusiviteitperiode op enige wijze in contact komt met kandidaten voor de openstaande vacature, verwijst de opdrachtgever deze kandidaten naar AMACOM. AMACOM zal de kandidaten in procedure nemen en bij geschiktheid voorstellen aan de opdrachtgever. Niet exclusieve werving Bij niet exclusieve werving zal AMACOM een wervingscampagne opstarten waarbij gebruik wordt gemaakt van anonieme functieprofielen. Dit geeft de opdrachtgever de ruimte om zelf kandidaten te benaderen en/of andere bureaus in te schakelen. Let wel op de spelregels, uitgelegd in de volgende alinea. 
 
7) SPELREGELS
Wij zien soms een overlap in contacten tussen AMACOM en haar opdrachtgevers/concullega bureaus. Het kan daarom voorkomen dat meerdere partijen dezelfde kandidaat benaderen voor dezelfde functie. In dat geval loopt de procedure via de partij die als eerste contact heeft opgenomen met de kandidaat. 
 
8) VERJARINGSTERMIJN
Indien een kandidaat in een periode van twaalf maanden nadat hij/zij in procedure is geweest (voorgesteld met naam en/of op gesprek is geweest bij de opdrachtgever) alsnog een contract wordt aangeboden, voor dezelfde of een andere functie, is AMACOM gerechtigd hiervoor alsnog een werving & selectie fee in rekening te brengen.